Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012

"NOTTURNAL BLUES EM ABISMOS NEGROS"FROM MY RECENT POEMS "NOTTURNAL BLUES EM ABISMOS NEGROS"


                                    V A G A B O N D
       (ODYSSEAS  ASYNCHRONOUS  TRAVERSING  SEVEN  SEAS)

                                                                                             A  Fernando  Pessoa


East


West

North


South


                                                                                                            crosscurrents
                                                                                                           torrents
                                                                                                         al estero

eastwind streams Y   *   shouting screams

p  o  l  y  x  e  n  i  a

                                                                                                       αφίκετο
                                                                                                         at 9:00 p.m.

train invested thoughtwise
matterlesslike
                                                                                                  1΄  left ωmega


        greetings lapsed

a  moment  of  silence   white

blank impromtu
                                                                                                                                  4  
  3
                                                                                                                           2
                                                                                                         1        

                                                                                          0       

piano playing    
                                                                    empty streets

    1/2           3/2               3/6                  4/8

(Odysseus sings the blues:
You may say
You have seen everything
You may say
You have seen this again
Is not the same
(twice) Con    so     na      nce

Con      so     lid     a    tion

Con    so    la     t     ion

I     so     la     t     ion

      solace
 
 
Into mirage

                                                                      Salutation

                                                             Sanitation


       solitude
 
 


     


                                                                                                                 white
les   hirondelles
come
concomitant
vs.
winds     militant

all    borders
                                                                                                                          birds

ambience

      outstrides

      outsigns
set         free       codices      lex

λέξιglas

οutshining   sine   sichercheit

                                                           holidays  inn
                                                                       holi   days  in
                                                                                              holy  days  in
                                                                                            όλοι   dei   sint

all white
shiverssss

verso
 arsonite
asphalt

salt
sour

5:00 p.m.

            JESUS     :    ODYSSEAS

 

apo
ca
ly
pt
ic

c a m e

a
syn
c h r o n u s

                                            set
                                          time
                                                                                    for  a  change?disturbant   of    uni
          verse

distant  of   langu
                age

        came               incumbent

                   traversing

                                            seas  

                                                            seen

                                                                                     everything

Odysseus sings the blues

You may say
You have seen everything
 You may say
You have seen this again

Is not the same    (twice)

You may say
You have seen me saying
You may say
You have seen me saying


I am a vagabond

 I am not the same  


                                                                       Porto May 26, 2012
Two new poetry series written last Summer

NOTTURNAL BLUES EM ABISMOS NEGROS

THE SHEPHERDS OF ENGLISH.

 ( "Writerly Iberia"    from new poetry composition  "The Shepherds of English).                         


                                               WRITERLY  IBERIA


                                descending flocks gathering in insomniac alleys
                              percussionist sonorists playing in amnesiac valleys
                                   excommunicating Ovid from roughly sentences     
                                              keeping memories in silvers rivers whites
                                                                undisplayed profane in what is
                                                                                                  nearly done


                                                  flute what it flows follows to few
                                                      panasteroids semata made of smoke
                                                               inphemeral arts phatic or visual
                                                                     shades parts of vision
                                                                               halves disputed


                                      lino  lands  improper mirror holding eyes
                                             land  certificates  of an abstract nation
                                                crossing  “I”s   &  “I’ d”s  here & there
                                                 bi-Sapphic odes with ends unfixed.